Cart Buy Now or Call 02-739-5900
Search

Overview
 
 
 
     

Rout Management 
    การขนส่งสินค้าขององค์กรธุรกิจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ามีการจัดเส้นทางการเดินรถ
ที่ดี เพื่อลดปัญหาระหว่างการขนส่งและเป็นการช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง
Prosoft GPS มีระบบ Route Management ที่จะสามารถเข้ามาช่วยบริหารจัดการเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี


 

     
GPS Tracking Software 
    ระบบ GPS Tracking ที่ถูกออกแบบมา เพื่อช่วยองค์กรให้สามารถบริหารจัดการรถได้เต็มประสิทธิภาพลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการเดินรถ ป้องกันการนำรถไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
ลดพฤติกรรมการใช้งานรถที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งเพิ่มคุณภาพในการบริการลูกค้าและการ
แข่งขันทางธุรกิจ